ไทย
EN
ไทย
EN
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
การใช้แอปพลิเคชัน
ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการแอปพลิเคชันนี้ การใช้แอปพลิเคชันต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งสมาชิกควรอ่านอย่างละเอียด การใช้แอปพลิเคชันหรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ถือว่าสมาชิกยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


1.เมื่อสมาชิกลงทะเบียนในแอปพลิเคชันนี้ สมาชิกได้รับทราบ และเห็นด้วยกับทุกข้อตกลง อีกทั้งยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ และเมื่อสมาชิกสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ได้แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดการกับสมาชิกที่ไม่ได้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 2 ปี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2. หากสมาชิกมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการสมาชิก ในกรณีที่มีการปรับปรุง

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขและเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะประกาศการแก้ไขที่สำคัญให้ทราบ ในหน้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการเท่านั้น หากสมาชิกเข้าใช้บริการหลังการประกาศ จะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับและเห็นด้วยกับการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว

อธิบายการบริการ

แอปพลิเคชัน ChomCHOB มีบริการ เพื่อความบันเทิงและเพื่อการจับจ่ายใช้สอย โดยการแปลงคะแนน ChomCHOB Point จากคะแนนสะสมจากบัตร หรือจากการโอนเงิน ดังนั้นสมาชิกต้องยอมรับบริการจากเจ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกของบัตรต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบของสมาชิก

1.สมาชิกบันทึกลงทะเบียนข้อมูลด้วยข้อมูลที่เป็นจริง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ล็อคอินหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบเดิมที่ไม่เป็นความจริง ไม่มีการปรับปรุง หรือเป็นที่น่าสงสัยในข้อผิดพลาดใดๆ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและสิทธิในการใช้บริการของคุณ


2. แอปพลิเคชันนี้อนุญาตให้ใช้งานเป็นส่วนตัว สมาชิกจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันนี้ เพื่อบริการสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใดๆ เช่น การรับจัดหา เป็นตัวแทน หรือใช้แอปพลิเคชันนี้หาประโยชน์ในเชิงธุรกิจใด ๆ


3. นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของแอปพลิเคชันแล้ว สมาชิกต้องปฏิบัติ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการใช้งานอินเทอร์เน็ต


4. สมาชิกจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท อนาจาร หยาบคาย บทความที่น่ารังเกียจหรือภาพที่ไม่เหมาะสม โดยวิจารณญาณของบริษัทและตามกฎหมายของไทย


5. สมาชิกตกลงว่าจะเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพหรือรูปแบบอื่น ๆ หากละเมิดข้อตกลง บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการและดำเนินการตามกฎหมาย


6. เมื่อผู้ใช้งานเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันนี้เริ่มต้นใช้บริการ สิทธิทั้งหมดในการให้เข้าถึงยังคงเป็นของบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด สมาชิกที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อตกลงในการให้บริการและผู้ที่ยอมรับข้อตกลงการ ให้บริการเท่านั้นที่จะมีสิทธิใช้งาน ไม่อนุญาตให้เช่า ให้ยืม ถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมกับบุคคลที่สาม


7. สมาชิกมีความรับผิดชอบเต็มที่ในการเก็บรักษาบัญชีแอปพลิเคชัน รหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก การเข้าสู่ระบบไปยังหน้าอื่น ๆ เพื่อดำเนินการบัญชีทั้งหมดจะถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ยกเว้นแต่ว่าจะมีการแจ้งอายัดบัญชีไว้ก่อนหน้านั้น


8. หากบริษัทพบว่ามีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านผิดกฎหมายของบัญชีหรือรหัสผ่าน บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งาน หากสมาชิกพบว่าบัญชีของตนเองมีการใช้งานที่ผิดกฎหมาย หรือถูกละเมิดความปลอดภัย ให้แจ้งบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ทราบทันที หากเกิดจากความประมาทของตัวสมาชิกเอง ซึ่งทำให้มีผู้ใช้รหัสผ่านและนำมาใช้งานที่ผิดกฎหมาย บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการใช้บัตรสมาชิกในการจับจ่ายใช้สอย

1.แอปพลิเคชันนี้ เมื่อสมาชิกใช้คะแนน ChomCHOB Point ในการใช้จ่าย หากมีความผิดพลาด ทางสมาชิกจะต้องตรวจสอบและขอแก้ไขกับทางร้านค้า หากทางร้านค้าปฏิเสธความรับผิดชอบ ทางบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือคืนเงินให้ได้


2. ถ้าสมาชิกใช้วิธี หรือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ในส่วนบริการ ChomCHOB Point บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและใช้บริการได้ตลอดเวลาและผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของแอปพลิเคชันนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด


บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏ อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด แล้วแต่กรณี

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ดูแลจัดการแอปพลิเคชันนี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านแอปพลิเคชันนี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่น ๆ หากสมาชิกใช้แอปพลิเคชันนี้ในประเทศอื่น ๆ สมาชิกต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่ต่างออกไป ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ขอแนะนำให้สมาชิกอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้น ๆ

การเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ChomCHOB จัดทำ Links ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของสมาชิกเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกเข้าใช้เว็บไซต์อื่น ๆ นั้น


การที่สมาชิกเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ChomCHOB ขอแนะนำให้สมาชิกอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

ChomCHOB นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ ChomCHOB จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด


ChomCHOB ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าว มีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ ChomCHOB และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น


ChomCHOB จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกเข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันนี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้


นอกจากนั้น ChomCHOB จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า ChomCHOB หรือตัวแทนของ ChomCHOB จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อกำหนดเรื่องตำแหน่ง

1.ตำแหน่งสมาชิกต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันของ ChomCHOB เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ ChomCHOB Group สามารถแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภายหลังได้


2. หากมีการทุจริตเพื่อทำให้ตำแหน่งสมาชิกของตนเองหรือของผู้ใช้งานอื่นเปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับชื่อผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ มีกำหนดคราวละเจ็ดวันและผู้ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิด จะต้องถูกระงับการใช้งานและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


3. ดุลพินิจในการดำรงตำแหน่งสมาชิกต่างๆ ของผู้ใช้งานหนึ่ง ๆ อยู่ที่ทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นอันสิ้นสุด


4. ตำแหน่งสมาชิกต่างๆ มีการจัดอันดับใหม่ในทุก ๆ รอบปีบัญชี ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายนของปีถัดไป


5. กรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดกฎการใช้บริการหรือกฎหมายในประเทศไทย เมื่อถูกระงับผู้ใช้งานย่อมจะถูกระงับสิทธิต่าง ๆ เนื่องด้วยชื่อผู้ใช้งานนั้น เช่น ตำแหน่งสมาชิกไปด้วย โดยที่ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องชดใช้หรือจ่ายคืนแต้มแต่อย่างใด

การให้บริการของบริษัทไม่ครอบคลุมถึง

1.การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์


2. กรณีที่ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารล้มเหลวอย่างฉับพลัน


3. กรณีเกิดภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ


4. การที่สมาชิกเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามการลงทะเบียน หรือใช้อักขระอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด ไว้ในการบันทึกข้อมูล ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะถือตามความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บริษัทมี ณ ขณะนั้น และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะต้องเก็บรักษาเนื้อหาของตนเอง และบริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกทั้งหมด หรือบางส่วนของการให้บริการ ตามที่บริษัทเห็นควร

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้แอปพลิเคชันนี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

บทลงโทษ

1.เมื่อพบความพยายามทุจริต หรือพยายามกระจายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อยหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามดุลยพินิจของบริษัท ทางบริษัทจะแจ้งเตือน โดยพยายามติดต่อผู้ใช้โดยทางหนึ่งทางใด หากมีความผิดลักษณะเดียวกันเป็นครั้งที่ 2 บริษัทจะแจ้งเตือนอีกครั้ง ถ้าบริษัทพบการกระทำความผิด จากเครื่องเดียวกันอีกเป็นครั้งที่ 3 จะระงับอุปกรณ์นั้นโดยถาวรทันที (ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยอุปกรณ์เครื่องนั้นอีกต่อไป)


*การขอทราบสาเหตุ และการยื่นเรื่องขอปลดระงับเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี


2. ภายใน 7 วันหลังจากถูกระงับการใช้งาน หากสมาชิกไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ แก่บริษัท จะถือว่าคำตัดสินเป็นที่สิ้นสุด และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานโต้แย้งได้ทันเวลา โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป


3. กรณีผู้ใช้งานละเมิดกฎหมาย ย่อมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศไทย